Avtalsvillkor

§ 1. Medlemskap 

Medlemskapet på Nordic Wellness är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal via autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid ej medfört medlemskort tas en administrativ avgift på 20 kr ut för inpassering till gymmet. Inpassering utan medlemskort kräver även uppvisande av giltig legitimation. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning av 100 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela Nordic Wellness vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Nordic Wellness går till folkbokförd adress. 

§ 2. Betalning 

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. 

Kontantbetalning 
Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående.

Betalning via autogiro 
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden) Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. När du köper ditt kort betalar du den första träningsperioden fram tills första autogirodragningen. Kortavgift tillkommer på 100 kr. Nordic Wellness förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Företagsavtal och eventuella rabatter som betalas via autogiro ändras automatiskt efter den obligatoriska 12-månadersperioden till nuvarande ordinariepris. Rabatterade avtal går att förlänga genom att medlem senast 10 dagar innan 12-månaders period gått ut uppvisar en giltig anledning till rabatt. Företagsavtal förlängs med 12 månader åt gången. Studentavtal prisjusteras till nuvarande ordinarie pris efter att det senast uppvisade studentintyget löpt ut. Det rabatterade priset förlängs då på så lång tid som det uppvisade giltiga beviset gäller för studenter. Uppvisas giltigt student/anställningsbevis efter det att priset redan övergått till ordinariepris justeras priset med avseende på återstående månader. Retroaktiva prisjusteringar görs inte. Ungdomskortet prisjusteras till nuvarande ordinarie pris den dag ungdom fyller 16 år om giltigt studentintyg ej visats upp. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro.

Betalning via faktura 
Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Faktureringsavgift på 56 kr inkl. moms tillkommer på samtliga fakturor. Nordic Wellness förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. 

§ 3. Avtalstid och uppsägning 

Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på två månader (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med bindningstid). Kontant betalda kort upphör automatiskt om de inte förnyas. Nordic Wellness rekommenderar att uppsägning sker på moderklubben, alternativt via telefon eller mail. 

§ 4. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal 

Autogiromedlem kan frysa sitt kort 1 gång per år, max 2 månader. Frysning kan endast göras hela månader och betalningsfria månader kan endast vara lika med kalendermånader. Längre frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1månad och längst 12 månader per kalender år. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Kontanta avtal samt vissa kampanjkort är ej frysbara. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid. Överlåtelse av medlemskortet kan göras 1 gång på årskort, dvs. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte överlåta kortet. Överlåtelse kan endast ske under bindningstid. En kostnad av 300kr tas ut av Nordic Wellness vid överlåtelsen. Övertagande medlem ska skriftligen acceptera klubbens villkor och regler och godkännas utav Nordic Wellness.

§ 5. Prisändringar 

Månadsavtalet via autogiro är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 6. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Nordic Wellness aktiviteter. 

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt medlemskap. Gästträning på annan klubb kan endast ske då klubben är bemannad. Om medlem utesluts p.g.a. regelbrott förbehåller sig Nordic Wellness att ta ut en skälig ersättning i form av 1 500 kr.

§ 8. Dopning

Nordic Wellness har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44). 

§ 9. Praktiska ändringar

Nordic Wellness förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Nordic Wellness förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering - reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid. Medlem ges rätt att under den aktuella tiden frysa sitt medlemskap. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp. 

§ 10. Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Nordic Wellness kommer detta att meddelas av Nordic Wellness. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Nordic Wellness och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. 

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av Nordic Wellness tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Historisk information - dina köp och din betalningshistorik.
• Information om hur du interagerar med Nordic Wellness - hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från NW.
• Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande
med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.
Läs mer om detta i vår Integritet & Dataskyddspolicy.

 


§ 11. Utryckningskostnad

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

§ 12. Identifiering

För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till Nordic Wellness rabatter. Rabatten gäller endast vid tecknande av kort och mot ordinarie priser. 

§ 13. Ångerrätt vid köp på internet


Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet.
Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta vår kundservice, antingen på telefontid, via Nordic Wellness chattfunktion på hemsidan eller mail.Vid reklammation vänligen kontakta vår kundservice, antingen på telefontid, via Nordic Wellness chattfunktion på hemsidan eller mail. Obs vi löser inte ut reklamationer på någon utav klubbarna. Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

§ 14. Reklamation

I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall vår tjänst påverkats av större lokalförändringar eller flytt, betydande förändringar i aktivitetsutbudet och utrustningssortiment eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62).

Kontakt: Ångerrätt vid köp på internet
Nordic Wellness, Kinna
Mån-fre (helgfria dagar) 09.00-15.00
0320-144010 
kinna@nordicwellness.se

Kontakt: Reklamation
Nordic Wellness, Kinna
Mån-fre (helgfria dagar) 09.00-15.00
0320-144010 
kinna@nordicwellness.se